shopup.com

 ฝ่ายบริหาร

นายวัชรพงษ์ แพร่หลาย

ผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวไผ่วิทยาคม

นางสาวมัลลิกา คงพันธุ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางวัฒนา ร่มสายหยุด
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร
งบประมาณและบุคคล

นางสุปรีดา เรืองพันธ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายจิตกร  อาชวะบูล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

056818

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม
          โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม เดิมชื่อโรงเรียนหัวไผ่ เป็นโรงเรียนสังกัดกรมวิสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้รับอนุญาตให้เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2500 และเปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วม  เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

  ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก

โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2560

สอบวัดและประเมินผล PISA

การจัดสอบวัดและประเมินผล “การรู้เรื่องการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA”

กิจกรรมพิธีไหว้ครู

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม จัดกิจกรรมวันไหว้ครูและมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

   
 

      ภาพกิจกรรมโรงเรียน

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม

โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม

Engine by shopup.com