shopup.com

 ฝ่ายบริหาร


 
นางสาวชนิดา คงสำราญ

ผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวไผ่วิทยาคม

นายจิตกร อาชะวะบูล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวอลิสา ภาณุทัต
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร
งบประมาณและบุคคล

นายวัลลพ ธงทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวสุกัญญา ก๋าใจ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

ดูบทความฉีดวัคซีน Pfizer เข็ม 1 สำหรับนักเรียนโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม

ฉีดวัคซีน Pfizer เข็ม 1 สำหรับนักเรียนโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม ร่วมจัดนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) และเตรียมความพร้อมสำหรับการการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ณ โรงพยาบาลสิงห์บุรี

  

  

29 ตุลาคม 2564

ผู้ชม 68 ครั้ง

Engine by shopup.com