shopup.com

 ฝ่ายบริหาร

นายวัชรพงษ์ แพร่หลาย

ผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวไผ่วิทยาคม

นางสาวมัลลิกา คงพันธุ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางวัฒนา ร่มสายหยุด
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร
งบประมาณและบุคคล

นางสุปรีดา เรืองพันธ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายจิตกร  อาชวะบูล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

058595

ดูหน้า

ข้อมูลนักเรียน

ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ Action
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 11 4 15 25.00  
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 1 8 4 12 20.00  
3 มัธยมศึกษาปีที 3 1 6 8 14 23.33  
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 1 0 5 5 8.33  
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 1 3 2 5 8.33  
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 1 4 5 9 15.00  
Total 6 32 28 60 100.00


29 ตุลาคม 2561

ผู้ชม 368 ครั้ง

Engine by shopup.com