shopup.com

 ฝ่ายบริหาร


 
นางสาวชนิดา คงสำราญ

ผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวไผ่วิทยาคม

นายจิตกร อาชะวะบูล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวอลิสา ภาณุทัต
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร
งบประมาณและบุคคล

นายวัลลพ ธงทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวสุกัญญา ก๋าใจ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

ดูหน้า

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2564

ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 6 11 15.27  
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 7 16 22.22  
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 7 11 15.27  
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 9 5 14 19.44  
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 10 4 14 19.44  
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 2 6 8.33  
Total 41 31 72 100


24 กันยายน 2564

ผู้ชม 1507 ครั้ง

Engine by shopup.com